داستانک / اثر زخم

پدری به پسرش گفت:
هر بار عصبانی شدی يک ميخ به ديوار بکوب؛ و هر بار توانستی خشم خود را کنترل کنی يکی از ميخ ها را از ديوار بيرون بکش!
روز نخست پسرک 37 ميخ به ديوار کوبيد! اما ....

ادامه مطلب...