ابيات برگزيده / حافظ / باغبان گر پنج روزی صحبت گل بايدش

 

 

از غزليات حافظ شيرازی :

 

باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش

بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش

 

اي دل اندربند زلفش از پريشاني منال

مرغ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش

 

رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه کار

کار ملک است آن که تدبير و تامل بايدش

 

تکيه بر تقوا و دانش در طريقت کافريست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش

 

با چنين زلف و رخش بادا نظربازي حرام

هر که روي ياسمين و جعد سنبل بايدش

 

نازها زان نرگس مستانه‌اش بايد کشيد

اين دل شوريده تا آن جعد و کاکل بايدش

 

ساقيا در گردش ساغر تعلل تا به چند

دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش

 

ابيات برگزيده / حافظ / معاشران گره از زلف يار باز کنيد

از غزليات حافظ شيرازی :

 

معاشران گره از زلف يار باز کنيد

شبي خوش است بدين قصه‌اش دراز کنيد

 

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

و ان يکاد بخوانيد و در فراز کنيد

 

ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است

چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد

 

نخست موعظه پير صحبت اين حرف است

که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد

 

هر آن کسي که در اين حلقه نيست زنده به عشق

بر او نمرده به فتواي من نماز کنيد

 

وگر طلب کند انعامي از شما حافظ

حوالتش به لب يار دلنواز کنيد