لطيفه / دليل ازدواج

زن و شوهری با هم دعواشون شد !

زن گفت : من فقط به خاطر پولت زنت شدم .

شوهرش گفت : باز خوبه تو يک دليلي برای ازدواج با من داشتی , من بدبخت چی !؟!