نگهبانی دل

از شهيد عباس بابايی پرسيدند :

عباس جان ! چه خبر ؟ چه کار ميکنی ؟

گفت :

به نگهبانی دل مشغوليم که غير از خدا وارد نشود !