بعضی ها ...


1. بعضی ها آن قدر فقيرند که تنها چيزی که دارند پول است!

2. ثروتمند زندگی کنيم به جای آنکه ثروتمند بميريم!

3. برای خالی کردن خودم کسی رو لبريز نکنم!

4. خودت باش! ديگران به اندازه کافی هستند!

5. روی بالشی که از مرگ پرنده ها پر است نمی توان خواب پرواز ديد!

6. انسان های خوب همانند گل های قاليند، نه انتظار باران دارند و نه دلهره چيده شدن، دائمی اند!