درباره استاد

اول دى ١٣٤٢ شمسى برابر با ٥ شعبان ١٣٨٣ قمرى مطابق با ١٩٦٣/١٢/٢٢ میلادى در مشهد متولد شدم . در خانواده اى روحانى در دامن مادرى پر عاطفه و فداکار رشد کردم . مهرورزى به خاندان پاکى و عصمت را از کودکى آموختم . خوش گمانى و مردم خواهى درس هایى بود که از پدر و مادر فراگرفتم .